Skole og barnehage

I Lierne finnes det to barnehager og to skoler.

Sørli skole og Sørli barnehage ligger lokalisert i Mebygda sentrum i Sørli. I direkte til knytning til skole og barnehage ligger Sørli folkesti, som benyttes til uteaktiviteter av både barnehage og skole. Her ligger også Sørlihallen, som inneholder en volleyballhall samt basseng med 16,7 meters lengde. Hallen sto ferdig i 1988.

Stortangen skole og Sandvika barnehage ligger i Sandvika sentrum, hvor også sentraladministrasjonen i kommunen er plassert. Både skolen og barnehagen har lett tilgang til lysløype og turløype for ski. Ved Stortangen skole ligger Liernehallen, en flerbrukshall med tilhørende basseng på 12,5×10 m som ble bygget i 2010.

I Lierne er det flotte omgivelser i og rundt barnehagene og skolene. Både skolene og barnehagene bruker nærmiljøet ofte, og naturen er en viktig læringsarena for barna og elevene. I Lierne kommune er det utarbeidet en plan for forebyggende arbeid til barn og unge, og barnehager/skoler spiller en viktig rolle for å bidra til trygge oppvekstvilkår i Lierne.

Barnehagene og skolene i Lierne har god tilgang på kvalifisert personell. Barnehagene har et stort fokus på pedagogisk dokumentasjon som metode. Barns medvirkning er prioritert, og det er lagt stor vekt på at barna skal få et tilbud ut fra sine interesser og sine ståsted. De siste årene har barnehagene også vært del av et større prosjekt som omhandler tidlig innsats.
Begge barnehagene har et godt samarbeid med foreldreforeningene, hvor det blant annet blir gjennomført dugnadsdager for å bidra til et godt fysisk miljø.

Skolene har de siste årene hatt et stort fokus på leseopplæring samt vurdering for læring. Her er det utarbeidet en felles leseutviklingsplan i kommunen som skal kvalitetssikre innholdet i leseopplæringa i alle fag på alle trinn. I tillegg har begge skolene gjennom en årrekke bidratt med flotte musikkspill hvor alle elever er involvert.

Kontaktinformasjon

Oppvekst- og kulturetaten:
Oppvekst- og kultursjef Patrik Lundgren
Tlf: 74 34 34 73        E-post: patrik.lundgren@lierne.kommune.no