Veileder bygge bolig

FORBEREDELSER / PLANLEGGING
1    Regn med at det kan ta inntil 1 år fra du starter planleggingen til du kommer i gang med selve byggearbeidet. Avtal tidlig time hos Lierne Kommune, plan- og utviklingsetat for råd og veiledning.

2    Finne tomt. Tenk på tilgjengelighet og utsikt /innsyn. Se vedlegg 1

3    Bruke tid på å planlegge alt –  fra uteområde til nøkkelferdig hus før byggearbeidet begynner. Tilleggsarbeidet grunnet manglende planlegging fordyrer boligen. Det er viktig å få et sluttprodukt som har rett pris til rett kvalitet.

4    Fremskaffe tegning / skisse. Tenk på tilgjengelighet og i et langt tidsperspektiv. Universell utforming.

5    Det anbefales å benytte byggefirma, da disse sitter inne med kompetanse på søknadsprosess og plan- og bygningslovgivning. (Spesielt teknisk forskrift.)

6    Lage et kostnadsoverslag. Bruk gjerne et byggefirma til å lage kostnadsoverslaget. Ta med de totale kostnadene det vil være for å sette opp boligen uavhengig av eget arbeid.

FINANSIERING
7    Lage finansieringsplan – Hvordan prosjektet skal finansieres: Lån, egne midler, eget arbeid. Under eget arbeid kan det trekkes ut fra kostnadsoverslaget det en mener å kunne utføre selv.

8    Få en beregning på hva lånekostnadene vil utgjøre – hva det vil utgjøre på privatøkonomien (månedsbudsjett)

9    Kontakt gjerne mer enn 1 bank for å sammenligne tilbud på lån og lånevilkår. Brosjyre fra Husbanken om Grunnlån og søknadskjema, Brosjyre om startlån og søknadskjema.

10    Fradeling av tomt. Søknad om fradeling og oppmåling.

11    Søknad om byggetillatelse , Søknad om ansvarsrett , nabovarsel , Søknad om avkjørsel fra offentlig veg,  Søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg med ferdigmelding. Dette er egne skjema som sendes til plan- og utviklingsetaten for behandling. NB! Det kan ta opp til 12 uker + tilleggstid for søknad om evt. dispensasjon fra reguleringsplan / arealplan.

12    Byggearbeidet er styrt av krav til gjennomføring i henhold til Tekniske forskrifter (Tek 10) og med ekstern kontroll av bl.a. våtrom og lufttetthet. Byggearbeidet dokumenteres ved fotografering over utført arbeid etter hver. Universell utforming.

13    Søknad om ferdigattest / brukstillatelse.

14    Kostnader fradeling, byggesaksbehandling:
Omkostninger ved fradeling av tomt:     14000.-
Tinglysing, skjøte / festekontrakt:         1060.- + 2,5% av tomteverdi
Byggesaksgebyr:                    5000.- pr boenhet
Ev tilleggsgebyr for dispensasjoner:     2000.-/6000.-
Tilknytningsavgift for vann og kloakk ca 10000.-
Tomter pris    Mebygda, Sørli            160 000.- (anleggsbidrag)
Jule, Sørli
Sandvika, Nordli